ผ้าไทย (ภาคเหนือ)

posted on 30 May 2009 13:02 by diamond-d

 ผ้าฝ้ายลายปลาเสือตอ (นครสวรรค์)

ราษฎรบางส่วนอพยพมาจากภาคอีสาน เมื่อมาตั้งรกรากที่กิ่งอำเภอแม่เปิน ได้นำความรู้เรื่องการทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติมาเผยแพร่ มีลวดลายต่างๆ อาทิ ลายปลาเสือตอ ลายพื้นบ้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าพื้นเมืองโปร่งเขนง ซึ่งมีทั้งผ้าป่าแดงและผ้ามัดหมี่ที่บ้านปากดง ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัยอีกด้วย

 ผ้าไหมลายเพชร (กำแพงเพชน)

ในจังหวัดกำแพงเพชร ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสานมีพื้นฐานความรู้การทอผ้ามาจากบรรพบุรุษผ้าที่ทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้าไหม ผ้าขาวม้าโทเร และผ้ามัดหมี่โทเร
นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าพื้นและผ้าฝ้าย อาทิ ลายดอกปีบ และทอผ้าไหมที่บ้านหนองนกชุม อำเภอทรายทองวัฒนาที่บ้านลานไผ่ อำเภอพรานกระต่าย และที่ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง มีกลุ่มหัตถกรรมผ้าไท ทอผ้าไหมลายเพชร เป็นต้น

ผ้าพื้นเมืองเชียงแสน ลายดอกขอเครือ (เกี่ยวขอ)  (จ.เชียงราย)

ราษฎรจังหวัดเชียงรายทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย รวมทั้งผ้าปักชาวเขา และมีการประยุกต์ลวดลายต่างๆ ราษฎรตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น และตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ทอผ้าที่เป็นผ้าทอและผ้าปักลายม้ง
นอกจากนี้ บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย ทอทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองเชียงแสน ผ้าทอไทลื้อ ผ้าปักชาวเขาบ้านใหม่พัฒนา ที่อำเภอเชียงแสน อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ ซึ่งมีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายดอกขอเครือ (เกี่ยวขอ) ลายน้ำไหล ลายดอกอีบี้ เป็นต้น

ผ้าตีนจก ลายเชียงแสน หงส์บี้ (จ.เชียงใหม่)

ตำบลบ้านจันทร์และตำบลแจ่มหลวง ทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยง มีลวดลายต่างๆ เช่น ลายพื้นเมืองของชนเผ่าปกะญอ และผ้าปักลูกเดือย
นอกจากนี้ ยังมีตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด บ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง และตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อยทอผ้าตีนจก ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าปัก ซึ่งมีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายดี (ดอกแก้ว) ลายแซง ลายพื้นบ้าน ชาวไทยกะเหรี่ยง ลายโบราณ (ลายก้างปลา) ลายขันเสี้ยมส้ม ลายโบราณ ลายดอกรัก เป็นต้น

ผ้าฝ้ายลายดอกปีกค้างคาว (จ.ตาก)

ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ มีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายดอกปีกค้างคาว ลายดอกพิกุล ลายราชวัตร ลายดอกแก้ว นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าอื่น เช่น ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง และผ้าปักชาวเขา ตามอำเภอต่าง ๆ อำเภอท่าสองยาง อำเภอสามเงา

 ผ้าไหมลายน้ำไหล (จ.น่าน)

ราษฎรตำบลภูคา อำเภอปัว และตำบลใกล้เคียงทอผ้าตีนจก ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่น ผ้ามัดก่าน ผ้าปักชาวเขา ฯลฯ มีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายน้ำไหล ลายน้ำไหลไทลื้อ ลายน้ำไหลผสมลายจกดอกเล็ก ลายยกดอกลายสายฝน ลายลื้อ ลายโบราณ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีผ้าปักลายม้ง ผ้าทอใยกัญชาของบ้านมณีพฤกษ์และบ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง และมีผ้าทอพื้นเมือง ผ้าตีนจก ตามอำเภอ ต่าง ๆ อำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอทุ้งช้าง เป็นต้น

ผ้าฝ้ายทอมือไทลื้อ (จ.พะเยา)

ผ้าทอไทลื้อ นับเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าตัดเสื้อ ผ้าถุง ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ ซึ่งมีลวดลายต่าง ๆ อาทิ ลายขิด ลายน้ำไหล และลายจก เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการทำผ้าบาติกที่ตำบลทุ่งกล้วย กิ่งอำเภอภูซาง และผ้าซิ่นฝ้ายทอมือที่ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ

 ผ้าฝ้ายลายนกกระจิบ (จ.พิจิตร)

ผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ ผ้าทอบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน ลักษณะผ้าทอมีความกว้างของหน้าผ้า มากกว่าของที่อื่น ลายที่ทอส่วนใหญ่เป็นลายดอกพิกุล ซึ่งได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ ยังมีผ้าฝ้ายมัดหมี่อื่น ๆ อาทิ ลายสี่เหลี่ยม ข้าวหลามตัด ลายตะวันลับฟ้า ลายเชิงเทียน ลายกระจับพวง ลายขาเปีย ลายนกกระจิบ ลายเปาบุ้นจิ้นและลายร่างแห เป็นต้น

 

 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายดอกบีบ (จ.พิษณุโลก)

ราษฎรชาวพิษณุโลกส่วนหนึ่งอพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าให้แก่คนรุ่นหลัง เช่น การทอผ้าถุง ผ้าสไบ ย่าม ผ้าขาวม้า โสร่ง ฯลฯ ที่บ้านแก่งชำนาญจุ้ย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ทอผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีผ้า ทอมือไหมประดิษฐ์ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ อาทิ ลายดอกปีบ ที่อำเภอวังทองและอำเภอบางระกำ และผ้าทอบ้านน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย

 

 

Comment

Comment:

Tweet